കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Calicut

Calicut Plant

Calicut


  • Capacity - 300 TPD
  • Investment - 61 Crore
Address:
  • KFL Calicut
  • KERALA FEEDS LIMITED
  • Thiruvangoor.P.O
  • Chemanchary
  • Kozhikode- 673 304
  • Ph: 0496 268 6505