കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

News

In case of any unforeseen circumstances like hartal, public holiday etc. the date and time of tender opening shall be postponed to next working day at the same time.In case of any unforeseen circumstances like hartal, public holiday etc. the date and time of tender opening shall be postponed to next working day at the same time.In case of any unforeseen circumstances like hartal, public holiday etc. the date and time of tender opening shall be postponed to next working day at the same time.In case of any unforeseen circumstances like hartal, public holiday etc. the date and time of tender opening shall be postponed to next working day at the same time.

28 July 2015