കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Athavanad

Mineral Mixture Plant

Athavanad,

Malappuram(1200 MT per Annum) • Capacity - 1200 Ton per year
 • Investment - 83 Lakhs
 • Commissioned on - February, 2011
Achievements:
 • “KERAMIN” – A trademarked product of KFL
 • An effective solution to infertility due to mineral deficiency
 • Contains organic and chelated minerals
 • Increases milk yield by improving rumen environment
Address:
 • Kerala Feeds Mineral Mixture Plan
 • Door No. AP II-12A, Athavanadu
 • Karippole (PO) Malappuram (Dist) - 676 552
 • Ph: +91 494-2615177