കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

KF Malabari Premium Goat Feed

KF Malabari Premium Goat Feed


  • Highly digestible feed enriched with energy and proteins.
  • Ideal for broiler goat rearing.
  • Improves the body growth and reproductive performance of goats.
  • Urea free product ; ideal for kids and milking goats also.