കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Tenders & Quotations

E-TENDER FOR RUNNING COMPANY CANTEEN

Opening On 18 07 2017
Tender Notice.jpg

Tender for Employees Transportation.

Opening On 19 06 2017
Tender Notice.jpg

Re-Tender for Raw Material dumping from yards to production line and silo

Opening On 12 06 2017
Re-Tender.jpg

Tender for Painting of Furnace oil tank and etc

Opening On 09 06 2017
Notice.jpg

NOTICE FOR EMPANELMENT OF CONTRACTORS

Opening On 31 05 2017
Empanelment re.pdf