കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Tenders & Quotations

Re-Tender for Courier Service

Opening On 06 12 2017
Courier.jpg

TENDER FOR SUPPLY OF HAND BOOK

Opening On 27 11 2017
Dairies.jpg

TENDER FOR SUPPLY OF CALENDARS

Opening On 27 11 2017
Calendar.jpg

TENDER FOR SUPPLY OF PADDY STRAW

Opening On 24 11 2017
Tender Notice.jpg

Enquiry for Supply of Molasses

Opening On 13 11 2017

NOTICE FOR INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTING DISTRIBUTORS TO MARKET MINERAL MIXTURE AND ALLIED FEED SUPPLEMENTS IN KERALA

Opening On 31 10 2017