കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Keramin Mineral Mixture

Keramin Mineral Mixture


  • An ideal mineral supplement for anoestrum (poor reproductive efficiency).
  • Manufactured under the technical help of NDDB (National Diary Development Board)Helps in building up resistance against various contiguous diseases.
  • Improves the immunity and body growth of calves.
  • SLBP(special Livestock Breeding Program) feed:Ideal for animals between 5 months to first sign of heatProtein rich feed for improved body growth.