കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Kerala Feeds Elite

Kerala Feeds Elite


  • Increased TDN (Total Digestible Nutrients) for higher milk production.
  • The natural bypass proteins present in this feed increases the fat & SNF percentage in milk.
  • Suitable for cows in early lactation (first 3 months of lactation).
  • An instant remedy for negative energy balance and poor health.
  • Added chelated minerals improve the immune status of cow.