കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Kallettumkara

650 TPD Cattle Feed Palnt

Kallettumkara,

Thrissur

The cattle feed plant with 500 TPD capacity was commissioned in late 1998 and commercial production started in January 1999, with one shift only. The second and third shift operations were commenced in June 1999 and July 2000 respectively. The unit is located in Kallettumkara Village in Mukundapuram Taluk of Thrissur District beside the Palghat - Ernakulam Railway line.  • Capacity - 650 TPD
  • Initial investment - 32 Crore
  • Machinery - Imported from Holland, Italy
  • Nature of production - Fully Automated and Computerized
  • Technology - MMCP
Address:
  • Registered and Corporate Office:
  • KERALA FEEDS LTD.
  • Feeds Nagar
  • Kallettumkara
  • Kerala Pin S.India 680683