കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Karunagapally

300 TPD Cattle Feed Plant

Karunagappally,

Kollam • Capacity - 300 TPD
 • Investment - 52 crore
 • Machinery - imported from Holland
 • Commissioned on - July, 2012
Immediate achievements:
 • First of this kind in South India
 • Permanent solution to lack of good quality fodder
 • Enriched with molasses and essential minerals
 • Effective solution to decreased milk yield in summer
Address:
 • KERALA FEEDS LTD.
 • Kallelibhagum,
 • Edakulangara P.O Karunagappally
 • Kerala State,
 • S.India 690 523
 • Telephone: +91 476 2014639, 2014739
 • Fax: +91 476 2622180