കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലിത്തീറ്റ ഉത്പന്നങ്ങളായ കെ. എഫ്. മിടുക്കി, കെ. എഫ്. നിറവ് എന്നിവക്ക് 70 /- രൂപ വീതം കിഴിവ് ഒരുമാസത്തേക്കു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Palakkad

Densified Fodder Block Unit

Muthalamada,

Palakkad (15000 MT per Annum) • Capacity - 50 TPD
 • Investment - 2.5 Crore
 • Technical advice - NDD
Densified Fodder Block:
 • First of this kind in South India
 • Permanent solution to lack of good quality fodder
 • Enriched with molasses and essential minerals
 • Effective solution to decreased milk yield in summer
Address:
 • KFL Muthalamada: (Densified Fodder Block unit)
 • Kerala Feeds Fodder Block Plant
 • Kuttipadam (P.O)
 • Muthalamada, Palakkad (Dist.) – 678 507
 • Telephone: +91 492 – 3212040